วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2532      พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชาติ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2533      เพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2534      ขจัดมลพิษทุกชีวิตจะปลอดภัย
2535      เปลี่ยนขาดทุนให้เป็นกำไร  โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2536      วิทยาศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ  เพิ่มคุณค่าชีวิต  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2537      ขจัดปัญหาน้ำของชาติ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2538      เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล  เศรษฐกิจไทยมั่นคง
2539      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล  พัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้า
2540      พัฒนาคน  พัฒนาชาติ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2541      พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์  พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญาไทย
2542      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยที่ยั่งยื่น
2543      พัฒนาคน  พัฒนาชาติ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2544      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
2545      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
2546      เส้นทางแห่งการค้นพบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณค่าแห่งภูมิปัญญา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2547      เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา  วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
2548      วิทยาศาสตร์คือความรู้สู่ความสำเร็จ
2549      เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2550      วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม
2551      วิทยาศาสตร์สร้างชาติ  สร้างอนาคต
2552      วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  นำไทยก้าวหน้า
     2553  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น